Our story

Our Items @ depot09

Website images
Our objects have had a previous life. This means they often show signs of their previous life, which in our opinion, is part of their charm.

Rent
We also rent out our objects. It is possible to rent objects to stage a room or to shoot a movie. If this is the case it is good to mail foto’s or make a list of all the objects you would like to rent or come by the shop

De verhuurprijs bedraagt 15% van de verkoopprijs van de items per week of deel van de week, exclusief BTW. Voor iedere extra week wordt 5 % extra aangerekend. De huurder is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de locatie. Beschadiging of verloren gaan of kwijtraken van items verplicht u tot de aankoop ervan tegen de geldende winkelprijs.It is also possible to rent our showroom for a shooting or filming. For further details just mail us. (link info@depot09.be hier instaleren)

 

Partners@ depot09

Depot09 is store in an amazing old flax-factory. Together with 20 international dealers, who share a passion team for forgotten items. We have a brought collection of unique items vintage, design, industrial and decorative. Items with a rich, and almost epic history. We and our dealers collect, restore and redesign industrial lighting and furniture, in order to give these authentic pieces a new existence.

Every dealer has his own passion.

 

Delivery & Return  @ depot09

Delivery
We ship our items internationally . Shipping costs and delivery times may vary depending on the item and destination. We would be glad to provide a specific quotation on shipping costs for your specific address.

Pick up
When ordering a large or heavy item, pick-up may be preferable to delivery. You are most welcome to collect your order at opening hours.

 

Payment

we accept all types of bankcards, visa, mastercard,.. (not American express) , banktransfer and cash.All of our prices are giving in Euros.

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij depot09 partij is.

Artikel 2
Alle aanbiedingen van depot09  zijn verblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.

Artikel 3
3.1 Depot09 hanteert een aanbetaling van 50% over de totale koopprijs. Aanbetalingen dienen plaats te vinden in euro’s binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling van het restantbedrag dient plaats te vinden in euro’s uiterlijk 1 dag vóór levering ofwel contant bij levering.
3.2 De door depot09 aan u geleverde zaken blijven eigendom van depot09 zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens depot09 heeft voldaan. U verplicht zich er jegens depot09 toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.
3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft depot09 het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3.4 depot09 is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4
4.1 Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.
4.2 Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.
4.3 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval € 0,19 per gereden kilometer en 10% over de totale koopprijs aan overige kosten.
4.4 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij depot09 te melden.

Artikel 5
5.1 De garantietermijn bedraagt ten hoogste één jaar. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon of factuur heeft u geen recht op garantie, tenzij op andere wijze ondubbelzinnig wordt aangetoond dat de betreffende zaak bij depot09 is gekocht. Het gebrek dient binnen een maand na ontdekking aan depot09 te worden gemeld.
5.2 Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.

Artikel 6
6.1 Vivre Interieur Authentique is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van depot09.
6.2 Voorts is depot09 niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.

Artikel 7
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van depot09 is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Gent.